$ 0.00

479.632.0272

CARLTON 21C0848. CARLTON 3/16" ROUND FILE. Fits Stihl 23, 25, 26 RM, RM3, & RS chains. Alt. 21C1848

$ 2.97 was $ 3.49

CARLTON 3/16" ROUND FILE

Fits the following Stihl chainsaw chains:

  • 23RM, 25RM, 26RM
  • 23RM3, 25RM3, 26RM3
  • 23RS, 25RS, 26RS

Fits the following Carlton chainsaw chains:

  • K1C, K2C, K3C

Alternate 21C1848